Wedstrijdreglement Futureproof Capels Senior Open

Toepasselijkheid


Alle deelnemers van het Futureproof Capels Senior Open golfkampioenschap conformeren zich aan het wedstrijdreglement.

 

1. Speeldatum


Het Futureproof Capels Senior Open wordt standaard gespeeld op een vrijdag, zaterdag en zondag in juli: eerste ronde vrijdag en zaterdag; tweede ronde zondag (finale)

 

2. Spelvorm


De spelvorm is vierbal (bruto-) strokeplay; er wordt gespeeld over 2 x 18 holes.
(Opm.: Zie echter ook par. 19: aanvulling laagste netto score)

 

3. Toepasselijke golfregels


Van toepassing zijn de golfregels zoals vastgesteld door de R&A Rules Limited & de USGA, aangevuld met de lokale regels van de Golfclub Capelle. Alle deelnemers spelen vanaf de standaard teemarkers. Dames van rood, heren van geel.

 

4. Wedstrijdleiding


De wedstrijdleiding berust bij de wedstrijdcommissie van het Futureproof Capels Senior Open.

 

5. Inschrijven


Er zijn drie categorieën deelnemende teams, te weten combinaties M/M, M/V en V/V. De spelers moeten zich als team van twee deelnemers inschrijven. Individuele inschrijvingen worden niet geaccepteerd.

 

6. Flights


Een flight bestaat uit twee teams.

 

7. Voorwaarden voor deelname


Het Futureproof Capels Senior Open staat open voor amateurspelers die voldoen aan de volgende voorwaarden:

    •  Voor spelers geldt een leeftijdseis van 50 jaar of ouder op de dag van de 1e ronde.
    •  Inschrijven kan uitsluitend via de website van het Futureproof Capels Senior Open  inschrijven.
    •  De spelers dienen een geldige WHS handicap te bezitten.
    •  De maximum individuele exact handicap is 28.0
    •  De spelers van een team dienen inschrijfgeld en, indien van toepassing, de greenfee direct te voldoen bij inschrijving.
    •  Elke inschrijving brengt verplichting tot betaling met zich mee.
    •  Indien de wedstrijd om enige reden op de aangekondigde data niet kan doorgaan, wordt een alternatieve datum vastgesteld.

 

8. Corona


De commissie beslist over toegang in verband met Corona-maatregelen conform het vigerende overheidsbeleid en
aan de hand van de aanbevelingen van de NGF. Als een deelnemer hier niet aan kan of wil voldoen, dan zal het team in zijn geheel worden uitgesloten van deelname. Indien er vanuit overheidswege nog wijzigingen of aanvullende maatregelen komen die betrekking hebben op de wedstrijd, dan zullen die tijdig kenbaar worden gemaakt op de website.

        Tot 3 dagen na deze bekendmaking heeft een team het recht zich terug te trekken als een deelnemer hier niet aan kan of wil voldoen.

9. Aantal spelers en kwalificatie

    • De 1e ronde bestaat uit maximaal 108 spelers (54 teams) per dag. Het spelersveld op de finaledag (2e ronde) is beperkt tot 100 spelers (50 teams) .
    • Op vrijdag en zaterdag wordt er een 1e ronde gespeeld om te komen tot 50 teams, de uitslag van de 1e ronde telt mee op de finaledag op zondag.
    • Bij afmelding van 1 van de spelers dient de andere zelf voor vervanging te zorgen.
    • Indien door een blessure of andere oorzaak 1 van de spelers de wedstrijd moet staken, eindigt ook voor zijn medespeler de wedstrijd. Wel dient hij of zij als marker de wedstrijd af te maken.
    • Per categorie worden per dag (vrijdag en zaterdag) 3 teams en daarnaast 1 superseniorteam op basis van de laagste bruto scores direct geplaatst voor de zondag
    • De overige teams plaatsen zich voor de finaledag door het halen van de `overall cut` van de 1e ronde, die na het spelen van de 18 holes op zaterdag kan worden bepaald op basis van bruto scores.
    • Daarnaast wordt er vanuit de overige teams nog - per dag per categorie - een team geplaatst op basis van de netto score en een supersenior team op basis van best bruto score.
    • Bij bijzondere omstandigheden (weer, calamiteiten etc.) kan de wedstrijdleiding afwijken van bovenstaande.

 

10. Winnaar

    • Winnaar in elke categorie is het team met de beste bruto score over 2 ronden.
    • Er is 1 overall winnaar en dat is het team met de beste bruto score over 2 ronden van de 3 categorieën.
    • Bij gelijke eindstand van twee of meer teams met de beste bruto score wordt door deze teams een 'sudden death play off' gespeeld over hole 1, 2 & 10. Is er daarna nog geen winnaar dan wordt doorgespeeld op hole 10, totdat de uiteindelijke winnaar bekend is.
    • Tevens zal er van elke categorie een winnend team zijn met de beste netto score.
    • Ook is er een prijs voor het beste super seniorenteam - per categorie - dat de beste bruto score heeft. Beide spelers van het team moeten op de dag van de 1e ronde 65 jaar of ouder zijn. Indien het team reeds in aanmerking komt voor een categorieprijs dan gaat deze voor en komt het eerstvolgende seniorenteam in aanmerking voor de supersenioren prijs.
    • Een team kan slechts in 1 categorie in aanmerking komen voor een prijs. Mocht een team zowel in de bruto categorie de 1e, de 2e, de 3e plaats of de supersenior als in de netto categorie de 1e plaats bereiken, dan zal de prijs worden toegekend aan de bruto notering. De niet uitgereikte netto prijs wordt vervolgens toegekend aan het team met de eerst volgende laagste score in die categorie, zie par. 19 hieronder.

 

11. Startlijst en tijdig melden


De startlijst voor de 1e ronde wordt uiterlijk 1 week voor aanvang gepubliceerd op de website van het Futureproof Capels Senior Open. De startlijst voor de 2e ronde (finale) wordt zo spoedig mogelijk na afloop van de 1e ronde gepubliceerd op de website van het Futureproof Capels Senior Open.
De spelers dienen zich minimaal 60 minuten voor de start te melden bij de wedstrijdleiding en zij dienen zich minimaal 10 minuten voor de start op de voor dat team aangewezen hole te bevinden. Dit beide op straffe van diskwalificatie.

 

12. Scorecard


Na melding bij de wedstrijdleiding ontvangt het team de scorecard. De spelers van ieder team zijn verplicht hun scorecard met de spelers van het andere team in de flight te wisselen. Het andere team is de marker. Het deelnemende team is verplicht de eigen scorecard direct na het beëindigen van de laatste hole te controleren, te ondertekenen (inclusief handtekening marker) en in te leveren. Niet opvolgen van bovenstaande leidt automatisch tot diskwalificatie.

 

13. Gebruik elektronische apparatuur


Het is toegestaan gebruik te maken van elektronische meetapparatuur waaronder ook mobiele telefoons. Deze apparatuur mag uitsluitend gebruikt worden voor het meten van afstanden, dus niet voor windrichting en hellingshoek, e.e.a. volgens de voorschriften van de NGF. Bij misbruik wordt het team gediskwalificeerd.

 

14. Handicarts


Het gebruik van handicarts is toegestaan. De spelers dienen bij aanmelding aan te geven of ze een handicart nodig hebben. I.v.m. het beperkte aantal handicarts kan de wedstrijdleiding 2 personen van verschillende teams in 1 handicart plaatsen, ongeacht de samenstelling van de teams.

 

15. Referees


Tijdens de wedstrijd is tenminste een referee beschikbaar die in geval van geschillen of onduidelijkheden kan worden geraadpleegd.

 

16. Caddies


Het gebruik van caddies is toegestaan gedurende de gehele wedstrijd.

 

17. Reclame-uitingen


Reclame-uitingen zijn slechts toegestaan conform de NGF-amateurregels.

 

18. Bijzondere bepalingen


In zaken waarin dit reglement niet voorziet, is de beslissing van de wedstrijdleiding bindend. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen anders te beslissen dan de zaken die wel in dit reglement zijn omschreven.
Indien er sprake is van een onvoorziene omstandigheid, waardoor speelronde 2 (finale) niet gespeeld kan worden, dan kan de wedstrijdleiding ervoor kiezen de wedstijd in te korten naar een 18 holes wedstrijd. De winnaars worden dan bepaald op basis van de resultaten behaald in speelronde 1.

 

19. Aanvulling laagste netto score


Het Futureproof Capels Senior Open is een bruto wedstrijd; de spelers spelen daarnaast tegelijkertijd ook om de laagste netto score. De netto score wordt bepaald door de bruto score van het team (ongeacht de samenstelling) per ronde te verminderen met een gewogen gemiddelde playing handicap van de 2 spelers, berekend als de som van de playing handicaps behorend bij 70% van de laagste + 30% van de hoogste individuele exact handicap.
De winnaar per categorie is het team met de laagste netto score mits het team geen bruto prijs heeft gewonnen (zie par. 9). Bij gelijke scores dan wint het team met de laagste gezamenlijke gemiddelde EXACT handicap. Is die gelijk dan beslist het lot.